תנאים והגבלות של תוכנית השותפים

מבוא:

האתר https://paleodiet.co.il הינו אתר מסחר מקוון למכירת מוצרי מידע (“האתר” או “אתר פליאו דיאט“), המופעל על ידי פליאו דיאט – איתן בן מיור (“איתן“).
פליאו דיאט עוסקת בייעוץ בנושאי תזונה ושיווק ומכירה של מוצרי מידע ומינויים.
תכנית השותפים של פליאו דיאט הינה מודל שיווקי בו אתה, השותף, מתוגמל בגין רכישות שמבצעים צדדים שלישיים אשר הופנו על-ידך לאתר פליאו דיאט, כאשר דרך ההפניה תהיה באמצעות קישור ייחודי לשותף שיונפק לך על ידי איתן ובאמצעותה בלבד (“התכנית” או “תכנית השותפים“).
מטרת התנאים וההגבלות המפורטים להלן היא להסדיר את מכלול היחסים ומסגרת שיתוף הפעולה בינך לבין פליאו דיאט.
השימוש בלשון זכר במסמך זה, נעשה מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס אל כל המגדרים, אין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

תנאי ההשתתפות:

כשאתה נרשם לתכנית השותפים הנך מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות המפורטים במסמך זה (“תנאי ההשתתפות“).
פליאו דיאט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי ההשתתפות מעת לעת, לרבות תנאים יסודיים ומהותיים, ללא הודעה מוקדמת.
כל עדכון המגדיל או משפר את התכנית, כולל פרסום כלים ומשאבים חדשים, יהיה כפוף לתנאי ההשתתפות. המשך ההשתתפות שלך בתכנית לאחר כל שינוי כזה יהווה את הסכמתך לשינוי כאמור.
הפרתך של כל אחד מהתנאים שלהלן תביא לסיום השתתפותך בתכנית ולחילוט כל תשלומי העמלות שצברת במהלך ההפרה.
הסכמתך להצטרף ולהשתמש בתכנית הינה על אחריותך בלבד.

תנאי החשבון:

כדי להשתתף בתכנית עליך להיות בן 18 לפחות.
כדי להשתתף בתכנית עליך להיות בן אנוש. חשבונות הרשומים על ידי “בוטים” או בשיטות אוטומטיות אחרות אינם מורשים.
עליך לספק כל מידע שיתבקש על-ידי פליאו דיאט כדי להשלים את תהליך הרשמתך לתכנית, לרבות שמך המלא החוקי, כתובת דוא”ל חוקית, פרטי בנק לביצוע העברה בנקאית, אישור ניהול חשבון, אישור ניכוי מס במקור וכו’.
פליאו דיאט שומרת לעצמה את הזכות לקבל או לדחות כל בקשת הצטרפות לתכנית מכל סיבה שהיא.
הכניסה שלך מיועדת לשמש רק אדם אחד. כניסה יחידה המשותפת למספר אנשים אינה מותרת.
הנך אחראי לשמירה על אבטחת חשבונך וסיסמתך. פליאו דיאט אינה יכולה ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם לך או לצדדים שלישיים עקב אי עמידה בחובת אבטחה זו.
הנך אחראי לכל התוכן המפורסם והפעילות המתרחשת בחשבונך ובאתרך.
אדם או יישות משפטית אינם רשאים להחזיק יותר מחשבון אחד בתכנית השותפים.
אינך רשאי להשתמש בתכנית השותפים למטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית. כמו-כן, אינך רשאי להפר כל דין אשר חל בתחום השיפוט שלך, לרבות חוקי זכויות יוצרים.

הלינק האישי:

לאחר שתירשם לתכנית השותפים ותעמוד בכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה, פליאו דיאט תקצה לך קישור שותפים שיהיה ייחודי עבורך (“הלינק האישי“). הינך רשאי לפרסם את הלינק האישי באתרך, בהודעות הדוא”ל שלך או בכל תקשורת אחרת לצורך הפניית צדדים שלישיים לרכישה באתר.
פליאו דיאט תספק לך הנחיות, סגנונות קישור, תמונות ויצירות אמנות גרפיות לשימוש בעת הקישור לאתר באמצעות הלינק האישי, על פי שיקול דעתה הבלעדי. פליאו דיאט עשויה לשנות את כל הנזכר לעיל בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

התמורה:

עבור כל מוצר מידע שיירכש באתר תוך שימוש בלינק האישי שלך – תהיה זכאי לעמלה השווה ל-12% מסכום הרכישה של אותו מוצר (“העמלה“). ועבור כל מוצר משולב מידע וייעוץ אישי שיירכש באתר תוך שימוש בלינק האישי שלך – תהיה זכאי לעמלה השווה ל-5% מסכום הרכישה של אותו מוצר (“העמלה“).
יובהר כי גובה העמלה ייגזר מעלותם הישירה של המוצרים הנרכשים בלבד. כמו-כן, כל רכישה שתבוטל מכל סיבה שהיא, לרבות בגין ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר, אי עמידה בתנאי התשלום וכו’, תוביל גם לביטול של העמלה הנגזרת מאותה רכישה.
פליאו דיאט יכולה לשנות את גובה העמלה מעת לעת על-פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות הודעת דוא”ל שתישלח לכתובת הדוא”ל שעימה נרשמת להשתתפות בתכנית.
תשלום התמורה יבוצע כנגד הצגת חשבונית מס מקורית בלבד.
התמורה לה תהיה זכאי עבור כל רבעון תשולם לך על-ידי פליאו דיאט ביום ה-20 לחודש העוקב או תוך 10 ימי עסקים מיום שתעביר לפליאו דיאט חשבונית מס מקורית, לפי המאוחר, וזאת בתנאי שסכום העמלות שצברת באותה התקופה יסתכם לסך של 100 ש”ח לפחות. במידה שסכום העמלות שצברת ברבעון מסוים יהיה נמוך מ-100 ש”ח לא תהיה זכאי לכל תשלום ביום ה-20 לחודש העוקב, אך סכום העמלות שצברת יצטרף לסכום העמלות שתצבור ברבעון העוקב, וכך הלאה.

יובהר כי כל עוד לא תהיה זכאי לסכום עמלות השווה לפחות ל-100 ש”ח לא תהיה זכאי לכל תמורה מפליאו דיאט והתמורה תצטבר לזכותך לטובת הצבירה ברבעון העוקב.

יובהר כי זכאותך לעמלה תתגבש רק ביחס לרכישות של מוצרים באתר שיבוצעו ישירות באמצעות שימוש בלינק האישי שלך. כלומר, תהיה זכאי לעמלה רק במקרים בהם הלקוח נכנס לאתר באמצעות לחיצה על הלינק האישי שלך, אשר פורסם באתרך, בדוא”ל או בכל דרך תקשורת אחרת (בכפוף לכל דין), והשלים רכישה של מוצר במהלך אותה כניסה. פליאו דיאט לא תזכה אותך בעמלה ולא תהיה אחראית כלפיך במידה שגורם אשר תפנה לרכישה באתר ישתמש באופן שגוי בלינק האישי שלך או ייכנס לאתר בכל דרך שאינה באמצעות הלינק האישי שלך.
פליאו דיאט שומרת לעצמה את הזכות לפסול עמלות שנצברו באמצעות הונאה ו/או שיטות מכירה או שיווק בלתי חוקיות או אגרסיביות מדי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הזדהות כשותף בתכנית השותפים:

אינך רשאי לפרסם הודעה בעיתונות ו/או בכל מדיה אחרת על השתתפותך בתכנית ללא קבלת אישור מקדים מפליאו דיאט, פעולה שכזו עשויה לגרום להפסקת השתתפותך בתכנית השותפים או לכל סנקציה אחרת הכפופה לשיקול דעתה הבלעדי של פליאו דיאט , בכפוף לכל דין. בנוסף, אינך רשאי להזדהות כגורם המייצג את פליאו דיאט או משתייך לפליאו דיאט, להאדיר את מערכת היחסים בינך לבין פליאו דיאט בכל אופן, או לרמוז על מערכת יחסים או שייכות כלשהי בינך לבין פליאו דיאט החורגת מגדרי התכנית, למעט כפי שמצוין במפורש במסמך זה.

הגדרת הלקוחות:

לקוחות שירכשו מוצרים באתר ייחשבו ללקוחותיה של פליאו דיאט על כל המשתמע מכך, גם אם הרכישה התבצעה באמצעות הלינק האישי שלך או באמצעות כל הפנייה אחרת לאתר, בכל דרך שהיא, לרבות במסגרת תכנית השותפים. אי לכך, כל מידע שיימסר מאת הלקוחות במהלך כניסתם לאתר יהיה שייך לפליאו דיאט באופן בלעדי ולא תהיה לך כל חזקה בו. כמו-כן, כל הכללים, המדיניות והנהלים של פליאו דיאט, כפי שיהיו מעת לעת, יחולו על אותם לקוחות. פליאו דיאט רשאית לשנות את הכללים, המדיניות והנהלים הנ”ל מעת לעת וכן רשאית לשנות את מחירי המוצרים וזמינותם, ולא תהיה לך כל טענה בעניין, גם אם שינוי מסוים ישפיע על גובה העמלות להם תהיה זכאי במסגרת התכנית.

האחריות שלך:

אתה תהיה האחראי הבלעדי לפיתוח, תפעול ותחזוקה של אתרך וכל פלטפורמה אחרת שבאמצעותה תפרסם את הלינק האישי שלך.
אתה תהיה האחראי לכל התכנים, החומרים והפרסומים אשר מופיעים ו/או יופיעו באתרך ובכל פלטפורמה אחרת שבאמצעותה תפרסם את הלינק האישי שלך, לרבות לנכונותם של התכנים, החומרים והפרסומים האמורים. פליאו דיאט תהיה אחראית אך ורק לתכנים שהיא תעביר אליך לשם פרסומם ברבים, ובלבד שלא ערכת בהם כל שינוי.
באחריותך לוודא שהצגת הלינק האישי באתרך אינה מפרה כל הסכם בינך לבין צד ג’ כלשהו, לרבות הגבלות או דרישות שהושתו עליך על ידי צד שלישי המארח את אתרך.
כתנאי להשתתפות בתכנית, הינך מתחייב בזאת כי כל התכנים, החומרים והפרסומים המוצגים באתרך ובכל פלטפורמה אחרת שבאמצעותה תפרסם את הלינק האישי שלך אינם מפרים כל דין או פוגעים בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות בעניינים הנוגעים לדיני הגנת הצרכן, דיני קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פרטיות וזכויות אישיות אחרות.
כתנאי להשתתפותך בתכנית, הינך מתחייב בזאת כי אתרך חושף במדויק ובצורה נאותה, בין אם באמצעות מדיניות פרטיות ובין אם באופן אחר, כיצד אתה אוסף, משתמש, מאחסן וחושף נתונים שנאספו מהמבקרים באתרך, לרבות, במידת הצורך, אם צד שלישי רשאי להציג תוכן ו/או פרסומות ולאסוף מידע ישירות מהמבקרים שלך ועשוי לשתול “Cookies” בדפדפני המבקרים שלך.
כתנאי להשתתפותך בתכנית, הינך מתחייב בזאת כי במהלך השתתפותך בתכנית תקיים את כל החוקים, התקנות, הכללים, הצווים, הרישיונות, האישורים, פסקי הדין, ההחלטות והדרישות האחרות של כל רשות ממשלתית שיש לה סמכות שיפוט עלייך.
מבלי להגביל את ההתחייבות האמורה, הינך מסכים בזאת כי כתנאי להשתתפותך בתוכנית אתה תעמוד בכל החוקים והדינים החלים על דוא”ל שיווקי והודעות “ספאם”, לרבות סעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982, וכן בכל החוקים והדינים החלים מכוח חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, לרבות צו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ”ג-1983.
פליאו דיאט לא תהא אחראית לנזקים ישירים או עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים (אובדן הכנסה, רווחים או נתונים), שייגרמו בקשר או כתוצאה מהשתתפותך בתכנית והתקשרותך עם פליאו דיאט , גם אם תודיע לפליאו דיאט על האפשרות לנזקים כאלה.
כתנאי להשתתפותך בתכנית, הינך מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את פליאו דיאט מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל תשלום ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, כתוצאה ממעשה או מחדל שלך המהווה הפרה של כל דין ו/או הפרה של אחד התנאים המפורטים במסמך זה, ובפרט התנאים המפורטים בסעיף 8 זה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לרשות פליאו דיאט על-פי כל דין.

תקופת התכנית:

תקופת השתתפותך בתכנית השותפים תחל עם קבלת הודעה מפליאו דיאט על קבלתך כשותף לתכנית, לצד מסירת לינק אישי, ותסתיים בעת סיומה של התכנית על ידי פליאו דיאט.
על אף האמור לעיל, כל אחד מהצדדים רשאי להפסיק את השתתפותך בתכנית בכל עת, עם או בלי עילה, על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני. יובהר כי פליאו דיאט רשאית להשעות או לבטל את חשבונך ולסרב לכל השתתפות עתידית שלך בתכנית או בכל שירות אחר של פליאו דיאט, מכל סיבה שהיא ובכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
עם סיום השתתפותך בתכנית מכל סיבה שהיא, פליאו דיאט תהיה רשאית לדרוש ממך למחוק ולחדול מיידית מלפרסם את הלינק האישי שקיבלת וכן כל פרסום קיים או עתידי של הלינק האישי או של כל חומר פרסומי אחר הקשור לפליאו דיאט או לתכנית, באתרך או בכל פלטפורמה אחרת שאתה מפעיל.
עם סיום השתתפותך בתכנית פליאו דיאט תשלם לך כל סכום שמגיע לך כעמלה, בכפוף לכל תנאי סעיף 5 לעיל. יובהר כי פליאו דיאט רשאית לבטל ולחלט כל עמלה שצברת אם היא הושגה באמצעות הונאה, שיטות מכירה או שיווק בלתי חוקיות, אגרסיביות או מפוקפקות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

יחסי הצדדים:

השתתפותך בתכנית לא תיצור כל יחסי שותפות מכל סוג שהוא, לרבות מיזם משותף, סוכנות וזיכיון, או יחסי עבודה מכל סוג שהוא בינך לבין פליאו דיאט . לא תהיה לך שום סמכות לבצע או לקבל הצעות או ייצוגים מטעמה של פליאו דיאט.
הינך מסכים ומצהיר כי אין בתכנית זו כדי ליצור, ושום דבר בהוראות מסמך זה לא יתפרש כיוצר, יחסי עובד-מעביד, יחסי שותפות או יחסי סוכנות בין כל צד, עובדיו, פקידיו, שלוחיו וכל הפועלים מטעמו, לבין הצד האחר. כל צד יהא אחראי באורח בלעדי, לקיום כל החיובים החלים עליו על פי דין כלפי עובדיו, לרבות תשלום שכרם, תשלום מסים ותשלומי חובה אחרים בגינם.
כתנאי להשתתפותך בתכנית, הינך מתחייב בזאת לא להצהיר כל הצהרה, בין אם באתרך ובין אם באופן אחר, אשר סותרת את האמור בסעיף זה.

סמכות שיפוט:

מובהר ומוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או סכסוך משפטי בקשר לתכנית השותפים ו/או בקשר למסמך זה לרבות פרשנותו, תידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים שבעיר תל אביב, ולבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית.